0989568247

Tag Archives: Rainforest Alliance certified

Rainforest Alliance certified

Chứng nhận Rainforest Alliance

Chứng nhận Rainforest Alliance. Chứng nhận Rainforest Alliancee (RA) : là một tổ chức phi chính phủ (NGO). Làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, tập quán kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Có […]